Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

1265 7183
<3
Reposted fromnaciol naciol

May 30 2015

7196 d927
Reposted fromnaciol naciol

April 17 2015

March 14 2015

8537 35f4
Reposted fromnaciol naciol

January 03 2014

3706 212c 500
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33

November 21 2013

3195 2603 500
"Od jakiegoś czasu dusza mnie swędzi. Jęczy we mnie monotonnie w ciągu dnia, by w tej najcichszej godzinie, poprzedzającej sen, wyć jak straceniec. Czuję prawdziwie niewyimaginowaną pustkę, a fakt jej istnienia demoluje mój spokój. Podejmuję próby zasypania tego chłodnego lochu jedzeniem, dźwiękami, obrazami. Nadaremnie. Duch we mnie pragnie deklaracji, stempla, flagi.."
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33

July 02 2013

Play fullscreen
HEY "Podobno"
Reposted byzzuzen33 zzuzen33

June 27 2013

June 25 2013

June 24 2013

June 22 2013

June 12 2013

June 09 2013

7661 bd19 500
#HEY #nosowska #najlepiej
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33

June 08 2013

June 07 2013

Mam wrażenie, ze fani HEYa to osoby z jakimś problemem, związanym z niemożnością przystosowania się do pewnych spraw. Chciałabym, żeby byli tacy... Uważam, że nie można mnie brać za jakikolwiek wzór.
— Katarzyna Nosowska TerazRock listopad 2003
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl