Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2013

May 20 2013

April 25 2013

April 23 2013

April 18 2013

April 11 2013

March 31 2013

Jeśli wsłuchamy się w teksty, okaże się, że to być może najbardziej pozytywna płyta Hey'a. Katarzyna Nosowska patrzy na świat z większym spokojem, śmiało przygląda się życiu i zachodzącym w nim zmianom. 
— Paweł Krawczyk, o płycie Do rycerzy do szlachty do mieszczan
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33

March 30 2013

6215 8cce
ah! :)
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33

March 29 2013

3021 e1f0
Paweł Krawczyk :)
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33

March 28 2013

4750 1507 500

HEY W AZJI (tytuł roboczy) - stopklatka z filmu sky piastowskie.
<3

Reposted fromzzuzen33 zzuzen33
Ja to bym jakieś techno pograła.. jeszcze raz przed śmiercią
— Katarzyna Nosowska - making of NKŚ
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33
1403 7b10
best moment! :D
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33

March 27 2013

March 26 2013

9585 6da0 500
jaram się. straszliwie.
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33
9617 2d03
!
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33

March 25 2013

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl